بازدید محمودی و نیروهای حفاظتی از مراتع بندبن در سری های سنگده و پایش منطقه ای در قالب تعهدات مطابق قرارداد حفاظتی با ادره کل منابع طبیعی استان مازندران_ ساری بمنظور پیشگیری ازوقوع تخلفات