محمد حسین پاکساز

رئیس هیأت عامل

 

هادی جعفر قلی زاده   

نائب رئیس هیأت عامل

 

احمد محمودی عالمی

عضو هیأت عامل و سرپرست شرکت