در نیمه دوم سـال 1346در قالب توسعه اقتصادی کشور ، قـراردادی میان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت به  نمایـندگی از دولت ایـران و  F.A.O  منعقـد گـردیده که بموجب این قــرارداد ، طـرح توسعه جنگلهای حاشیه دریای خـزر در  25 کیلومتـری شرق پل سفید در کنار روستای سنـگده ایجـاد و عملاً از سال 1354 بنام شرکت سـهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم ، با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در امر اجرای طرحهای جنگلداری درشمال کشور فعالیت خودرا آغاز کرده است. که در حال حاضر با تجدید ارزیابی سهام شرکت به 615256 سهم یکصد هزار ریالی تبدیل شده است.

 شایان ذکراست مناطق مـورد بهره برداری شرکت ازاراضی کوهستانی ، پست و بلند جنگلهای شمال کشور که حداقل  450متر )جنگل میدانسر) و حداکثر 2550متر از سطح دریا ارتفاع داشته و درجه حـرارت متوسط سالانه آن 12 درجـه سانتیگراد و بارندگی  متوسط آن 900 میلیمتر است.

درختان جنگلی این مناطق عبارتند از: راش ، ممرز ، توسکا ، بلـوط ، افـرا ، نمـدار ، ون ، آزاد ، آلـوکک ، بارانک و شیردار می باشد که در مجموع در سطـح  56 هـزار هکتار که براسـاس تقسیمات جنــگلداری بر مبنای بخش و سری و قطعه در کتابچه طـرح تدوین گـردیده که یکی از طرحـهای موفق سازمان جنگلها در منطقه بشمار می رود. مساحت اولیه اجرای طرح درحدود 27 هـزارهکتار که براساس وضعیت رویشگاهی وتوپوگرافی به پنج بخش تقسیم گردید : بخش های دهمیان – سنگده – کلیج کلاه – جوجاده و اشک.

     چـون منطقه دودانگه از لحاظ جنگل غنی و از لحاظ  درآمد معیشتی مـردم در فقر بوده لذا طرح توسعه وعمــران به منظـور شناسائی وضعیت اقتصادی و تغییـر الگو درآمد و تقویت بنیه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان و همچنین اجرای طرح جنگلداری نوین مورد مطالعه قرار گرفت.

    درسال 1358 طـرح جنـگلداری بولا با مساحت 13200 هکتار که از این میزان 3 هـزار هکتار بعدها به محیط زیست واگذار گردید و درسال 1364 طرح جنگلداری پاردوکلا با مساحت 2419 هکتار و درسال   1386 طرح اوات ، تیلم و پالند جمعا با مساحت 5985 هکتار به شرکت ضمیمه گـردید .

   جنگلهای تحت پوشش شامل چهار طرح جنگلداری توسعه و عمران با پنج بخش نظیر دهمیان ، سنـگده ، کلیج کلاه ، جوجاده و اشک با مساحتی در حدود 27000  هـزار هکتار ، جنگلداری بولا بامساحت 10200 هکتار و جنگلـداری پاردوکـلاه در حدود 2400 هکتار و همچنین با سریهای الحاقی از صنـایع چوب وکاغذ به میزان 10 هزار هکتار و طرح اوات ، تیلم و پالند به میزان 6000 هکتار جمعاً در حدود 56000 هکتار که در جنوب شهرستان سـاری و در دامنه و امتداد شمالی سلسله جبال البـرز ، در منطقه ای بنـام دودانگه قـرار دارد. حـداقل ارتفاع از سطـح دریا 450متر و حداکـثر 3200 متر که از ارتفاع 2400 متر به بالا جـزء جنگل های حفاظتی محسوب می گردد.

حجم توده سرپا درحوزه فعالیت اعم از دانگهای مرغوب و اصلاحی و مخـروبه در حدود   11/3 میلیون مترمکعب با متوسط موجـودی 200 متر مکعب در هکتار میــزان موجـودی در قطعات به لحاظ وضعیت توپوگرافی و شــرایط رویشگاهی و درصـد گونه ها متغیر است.