احمد محمودی عالمی سرپرست شرکت چوب فریم از انتصاب آقای دکتر افشار فتح الهی بعنوان سرپرست شرکت طرح و توسعه آینده پویا خبر داد و در پیامی به شرح زیر این انتصاب شایسته را تبریک گفت.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فتح الهی

سرپرست محترم شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

سلام

       احتراماً، صمیمانه انتصاب مسرت بخش جنابعالی را به عنوان سرپرست شرکت طرح و توسعه آینده پویا تبریک عرض می نمایم و خرسندم که سکان مجموعه بزرگ آینده پویا در دستان فردی شایسته و باتجربه ای قرارگرفته است و قطعاً شاهد رشد و توسعه مجموعه خواهیم بود. امید آن داریم شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم نیز مشمول رهنمودهای خردمندانه آن مقام محترم قرارگیرد.

احمد محمودی عالمی

سرپرست شرکت چوب فریم