سروان فاضل شیرزاد از شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم بازدید کرد.

احمد محمودی عالمی سرپرست شرکت چوب فریم ضمن ابراز خرسندی از حضور جناب سروان فاضل شیرزاد فرماندهی سپاه دودانگه ساری در شرکت چوب فریم، اظهار داشت:

این دیدار که در راستای افزایش تعاملات و بهره مندی از ظرفیت های دو طرف برای تحقق برنامه و خدمت به مردم ، صورت گرفته است و در این دیدار طرفین موضوعات مهم منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ومقرر گردید در راستای هم افزائی توامندیها، حضور مدیران شرکت در کار گروههای مختلف پیش بینی شده پر رنگ تر و همچنین از ظرفیت های موجود برای توسعه این شرکت و استمرار اشتغال استفاده شود.

روابط عمومی شرکت چوب فریم